Werke 1-10

1. Zera'im 2. Mo'ed 3. Nashim 4. Nezikin 5. Kodashim
Grösse 60x80 cm Grösse 60x80 cm Grösse 60x80 cm Grösse 60x80 cm Grösse 60x80 cm
6. Tohorot 7. Shabbat 8. Dekalog 9. Shoah 10. Genesis
Grösse 60x80 cm Grösse 70x110 cm Grösse 70x110 cm Grösse 70x110 cm Grösse 60x80 cm
Home